Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten

VAN:
Diergedrag.nl
Nieuwegein
Kvk nr. 60635878

hierna te noemen: Leverancier

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Leverancier: de vennootschap, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 60635878, met handelsnaam Diergedrag.nl.
Consument: een wederpartij in een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en de consument.
Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leverancier en een consument waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen en het aanbod of de offerte voorziet in een dagtekening of datum, of anderszins naar datum bepaalbaar is. Aanbiedingen geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Leverancier om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet.
2. Leverancier is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen de in de aanbieding of offerte gestelde termijn geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Leverancier kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Leverancier daaraan niet gebonden, ook niet als deze slecht op ondergeschikte punten afwijkt. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument van Leveranciers aanbod, binnen de voor aanvaarding gestelde termijn.

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, (vooruitbetaling of anders) zal Leverancier de producten onder rembours afleveren.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Leverancier hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen Leverancier en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, vanaf een door Leverancier aangegeven bedrag, tenzij Leverancier bij het sluiten van de overeenkomst aan consument afwijkende condities heeft medegedeeld. Leverancier behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren en bij retourzendingen door consument deze wel in rekening te brengen.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien Leverancier gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien Leverancier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één maand overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn kan de consument Leverancier niet in rechte aanspreken dan nadat deze leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog te leveren.
8. Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de door Leverancier geleverde producten, is de consument gerechtigd om de betreffende producten naar het Centraal Magazijn van Leverancier in Nederland terug te zenden, binnen een termijn van 30 dagen na afleveringsdatum, mits vergezeld van de factuurbon en in de originele, niet beschadigde, verpakking.
9. In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Leverancier zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen minus (de werkelijk gemaakte) rembours/verzendkosten, vermeerderd met de BTW hierover.
10. Leverancier zal de producten direct of uiterlijk binnen 2 weken na terugontvangst inspecteren.
11. Indien de producten en of de originele verpakking beschadigd zijn, zal Leverancier, onverminderd het bepaalde in artikel 9, de laagste van de volgende bedragen in mindering te brengen op het te crediteren bedrag: 1. de volledige herstelkosten; 2. de waarde van het product.
12. Behoudt de consument de producten, dan geeft consument daarmee te kennen dat consument de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.
13. Consument geniet een afkoelingsperiode van 30 dagen om zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Consument draagt hierbij zelf de kosten van retourzending. Leverancier verplicht zich binnen twee weken het betaalde bedrag terug te betalen. Van deze regeling kan slechts gebruik worden gemaakt als de goederen in onbeschadigde en oorspronkelijke staat, kompleet, in de originele verpakking en zonder aangebrachte wijzigingen die de bruikbaarheid verminderen retour worden gezonden.

Artikel 6 Garantie

1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode als genoemd bij de productinformatie en conform de voorwaarden van de fabrikant. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste productinformatie van de fabrikant.
3. Leverancier verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie. De garantie word gegeven aan de consument en is niet overdraagbaar aan derden.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen, zal Leverancier de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Leverancier vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Leverancier in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 7 Monsters en modellen

1. Indien door Leverancier een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de te leveren zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold bij wijze van algemene aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Leverancier blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Leverancier met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Leverancier gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht. Verzending gebeurt in opdracht van en voor risico van de consument.

Artikel 11 Prijsverhoging

1. Indien Leverancier met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 12 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, schuldsanering of curatele zijn de vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van de consument jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar.
6. Leverancier heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien Leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien door Leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Leverancier jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. 3. Onverminderd het bovenstaande is Leverancier niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn ondergeschikten.
5. De consument is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. De consument is ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel misbruik of ongeautoriseerd gebruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. Zulks is slechts anders vanaf het moment dat consument aan Leverancier schriftelijk heeft verzocht de identificatiecode en/of wachtwoord buiten gebruik te stellen. Behoudens tegenbewijs wordt de consument geacht tekort geschoten te zijn in de geheimhouding van zijn wachtwoord indien misbruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord gemaakt wordt.
6. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen leverancier en consument (dan wel door consument ingeschakelde derden), is leverancier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier.
7. De administratie van leverancier geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de consument in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Artikel 16 Overmacht

1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten haar aan schuld of grove nalatigheid, en noch krachtens de wet, noch krachtens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier worden daaronder begrepen.
3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 17 Geschillen

1. Geschillen ter zake van enige overeenkomst, tussen leverancier en consument, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van Leverancier, met dien verstande dat leverancier het recht heeft vorderingen op consument aanhangig te maken bij andere Nederlandse rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen bij afwezigheid van deze bepaling.

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Leverancier en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19 Persoonsgegevens

1. Leverancier conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Terzake wordt verwezen naar de aparte "Privacy verklaring" van Leverancier, zoals opgenomen in deze site.

Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website www.diergedrag.nl en gedeponeerd bij www.voorwaarden.net. 2. Leverancier is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Copyright © 2012 - 2019 - Diergedrag.nl